Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· RESUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ!
· Tilattavia tuotteita

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6.2
· UKK/FAQ
· SRA Kisojen Järjestämisohje
· SRA Tekninen liite

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

SRA tapahtumat

· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

ResUL SRA-toiminta/pdf

ResUL SRA-toimikunta 22.12.2009

RESUL:n SRA-toiminta

Sovelletun reserviläisammunnan (lyh. SRA) organisaatio ja toiminnan käytännön järjestelyt

Johdanto

Sovellettu reserviläisammunta (lyh. SRA) on Reserviläis-urheiluliitto ry:n (lyh. RESUL) kilpaurheilulaji, jossa järjestetään:

1) Valtakunnallinen mestaruuskilpailu vuosittain (RESUL SRA-SM)
2) Reserviläisurheiluliiton jäsenyhdistysten järjestämiä kilpailuja ja sarjakilpailuja.
3) Yksittäisten paikallisyhdistysten kilpailuja ja sarjakilpailuja ja yhdistysten välisiä kilpailuja.

Nimikettä Sovellettu reserviläisammunta tai SRA saa käyttää vain koulutuksista, harjoituksista ja kilpailuista joissa noudatetaan tässä asiakirjassa esitettyjä määrittelyjä sekä kulloinkin voimassaolevia Reserviläisurheiluliitto ry:n SRA sääntöjä. Sääntöjä voidaan tarkentaa teknisillä liitteillä ja muulla liiton tai SRA-toimikunnan julkaisemalla ohjeistuksella.

Lajikuvaus

Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita. Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu ampujan saavuttaman osumapistemäärän ja suoritukseen käyttämän ajan suhteesta. Kilpailujen lopputulokset lasketaan sääntöjen kuvaamalla tavalla niin, että eri sarjojen tulokset ovat vertailukelpoisia.

SRA:ssa otetaan huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva yleinen kehitys sopeuttaen lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi.
SRA:ssa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja. Ampujien taidot mitataan kilpailuissa, joihin suunnitellaan aina kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset. SRA kilpailunjärjestämisohjeessa on tarkempaa tietoa ja ohjeistusta ampumatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta.
SRA-toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestäjiltä edellytetään riittävää tieto- ja taitotasoa ampumalajista. Tämän saavuttamiseksi tarvittava koulutusmenettely määritellään jäljempänä. Määrämuotoinen koulutusvaatimus on välttämätön ampumaturvallisuuden sekä tehtäväsuunnittelun tason varmistamiseksi.

SRA-organisaatio

SRA:n käytännön järjestämistä varten RESUL:n hallitus on asettanut sääntöjensä mukaisesti SRA toimikunnan.
Kurssien, harjoitusten ja kilpailujen järjestäjinä voivat toimia RESUL:n jäsenyhdistykset kuten piiriorganisaatiot tai piirien jäseninä olevat yksittäiset paikallisyhdistykset. Lajiin liittyvän koulutuksen järjestämisessä apuna voidaan käyttää myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (lyh. MPK) resursseja tai muita sopivia yhteistyökumppaneita. Edellä mainittujen koulutus-, harjoitus- ja kilpailutapahtumien järjestämisessä on noudatettava SRA toimikunnan julkaisemia koulutus- ja järjestämisohjeita. Kurssien vastuullisina johtajina ja kouluttajina on oltava henkilöt, joilla on RESUL:n SRA-kouluttajahyväksyntä.

Käsitteet

SRA-toimintaan liittyvät seuraavat nimikkeet:
SRA-ampuja
SRA-tuomari
SRA-kouluttaja
SRA-ylituomari
SRA-yhteyshenkilö
SRA-toimikunta
SRA-rekisteri

SRA-ampuja

SRA:ssa ampujalta vaaditaan hyväksytty koulutus, jotta henkilö voi osallistua SRA-nimikkeen alla järjestettyihin kilpailuihin ja harjoituksiin.
SRA:ssa ampuja on henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti SRA:n ampujan kurssin ja joka on merkitty ampujaksi SRA-rekisteriin. Kun ampuja on rekisteröity ja maksanut SRA korttimaksun, toimitetaan hänelle muovinen SRA-ampujakortti.

SRA-tuomari

SRA-tuomari on ampuja, joka ampujakoulutuksen lisäksi on hyväksytysti suorittanut SRA-tuomarikoulutuksen. Tuomarikurssin suorittaneista henkilöistä lähetetään ilmoitus SRA-rekisteriin. Tuomareille annetaan pyynnöstä erillinen tuomarikortti. Saatuaan tuomaripätevyyden henkilö voi toimia harjoituksissa ja kilpailuissa tuomaritehtävissä ja lisäksi SRA kilpailun johtajana, ratamestarina ja teknisenä asiantuntijana.

SRA-kouluttaja

SRA-kouluttaja on henkilö, jolle SRA-toimikunta on myöntänyt kouluttajakelpoisuuden. SRA-kouluttajakelpoisuus myönnetään henkilölle, jolla on tuomaripätevyys ja lisäksi riittävästi käytännön kokemusta ja kykyä toimia kouluttajana SRA:n ampujan kursseilla. SRA kouluttajille annetaan pyynnöstä erillinen kouluttajakortti.

SRA-ylituomari

SRA-ylituomari on henkilö, jota SRA-toimikunta on esittänyt ja jonka RESUL:n hallitus on nimittänyt ylituomariksi. Ylituomarilta vaaditaan pitkäaikainen kokemus ja näyttö tuomaritehtävissä toimimisesta, kilpailutoiminnan järjestämisestä sekä hyvästä sääntöjen ja ampumalajin periaatteiden tuntemuksesta.

SRA-yhteyshenkilö

SRA-yhteyshenkilö on RESUL:n piiritason jäsenorganisaation henkilö, joka hoitaa SRA-toimintaan liittyviä tiedotus- ja yhteysasioita piirinsä alueella. SRA-yhteyshenkilö toimii kurssi-, harjoitus-, ja kilpailutoiminnan yhteyshenkilönä alueensa kilpailijoiden, paikallisyhdistysten sekä liiton SRA toimikunnan välisessä asioiden hoidossa. SRA-yhteyshenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä alueensa SRA kouluttajien kanssa. Tehtävän hoidosta sopivat piiri sekä SRA-toimikunta.

SRA-toimikunta

SRA-toimikunta on ampumalajia ja sen kilpailutoimintaa kehittävä, organisoiva ja valvova RESUL:n hallituksen asettama toimielin. RESUL:n hallitus muodostaa toimikunnan asiantuntijoista, joilla on kokonaisuutena maanpuolustustyön, ampumakilpailutoiminnan sekä SRA lajikehityksen kannalta tarpeellinen ja monipuolinen näkemys ja kokemus. Voimassaolevat kilpailusäännöt hyväksyy RESUL:n hallitus toimikunnan esitysten pohjalta. Käytännön koulutus-, ja kilpailutoiminnan organisoi ja ohjeistaa toimikunta. Toimikunta voi antaa lajin sääntöjen sallimissa puitteissa sääntöjä täydentäviä ja tarkentavia lisäohjeita ja -määräyksiä.

SRA-rekisteri

SRA-rekisteri on RESUL:n hyväksymän rekisterinhoitajan ylläpitämä luettelo SRA-toimintaan hyväksytyistä ampujista, tuomareista, kouluttajista ja ylituomareista. Rekisteriä ylläpidetään RESUL:n toimistoon lähetettyjen ja arkistoitavien kirjallisten ampuja- ja tuomari-ilmoitusten sekä kouluttaja- ja ylituomaripäätösten perusteella. Kaikkien ilmoitusten ja päätösten tulee olla tarpeellisin hyväksynnöin ja allekirjoituksin vahvistettuja. Rekisterisisältö on suojattu ja käyttöoikeudet tiukasti rajoitettu.

SRA:n ampujakurssin järjestäminen

SRA:n ampujakurssin voi järjestää RESUL:n jäsenyhdistys tai siihen kuuluva yhdistys. Tarvittaessa voi mukana olla tukitehtävissä MPK tai muita yhteistyökumppaneita. Kurssin järjestäjien joukossa on aina oltava vähintään yksi henkilö, jolla on SRA-kouluttajakelpoisuus ja joka valvoo kurssin asianmukaisuuden ja toimii pääkouluttajana. Muuna kouluttajana voi toimia tuomaripätevyyden omaava henkilö. Ampumatekniikan ja asekäsittelyn osuuden kouluttajana voi toimia myös kokenut SRA-rekisteriin merkitty ampuja, jolla ei ole tuomaripätevyyttä. Koulutuksessa käytettävän kurssisuunnitelman, kirjallisen materiaalin ja ampumaohjelman on oltava SRA toimikunnan hyväksymiä. Koulutustapahtumalle on pyydettävä ennakkoon SRA kurssinumero, joka merkitään kurssin ampujailmoituksiin.
Voimassa oleva kurssimateriaali, kurssin järjestämisohjeet sekä läpäisyvaatimukset ovat saatavissa SRA kouluttajille RESUL:n toimistosta, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai SRA toimikunnalta. Koulutusmateriaalin muutoksista pyritään kouluttajia informoimaan myös rekisterin käyttöön perustuvan sähköisen kouluttajajakelun kautta.

Tuomarikurssin järjestäminen

Tuomarikurssin puitteet voi järjestää yksittäinen yhdistys, piiri tai MPK. SRA toimikunnan nimeämä SRA-ylituomari toimii tuomarikurssin kouluttajana. Kurssin järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista on otettava yhteys toimikuntaan hyvissä ajoin ennen kurssia. Kurssille voidaan vaatia minimiosallistujamäärä.

Kouluttajaksi hyväksyminen

SRA-toimikunta myöntää kouluttajakelpoisuuden henkilölle, jolla on käytännön kokemusta SRA:ssa ampujana ja tuomarina toimimisesta sekä kykyä toimia kouluttajana. Esityksiä SRA-kouluttajakelpoisuuden myöntämisestä voivat tehdä koulutustoimintaa järjestävät organisaatiot (RESUL:n jäsenyhdistykset) SRA kouluttajiensa tai SRA-yhteyshenkilöiden kautta SRA toimikunnalle. Toimikunta hyväksyy SRA kouluttajiksi henkilöt jotka täyttävät edellä mainitut ehdot.

SRA-ampuja/kouluttaja/tuomarirekisterin pitäminen

RESUL pitää SRA-rekisteriä, johon merkitään SRA:n ampujat, tuomarit, kouluttajat ja ylituomarit. Rekisterissä on tieto siitä, milloin pätevyys tai kelpoisuus on saatu sekä tieto myöntäjästä. Rekisterin toimintatavat ja tarkempi määrittely teknisten asioiden ja rekisteriin kirjattavien tietojen osalta esitetään erillisessä rekisteriselosteessa.
Jäsenpiiriensä yhteyshenkilöille RESUL toimittaa pyydettäessä piirikohtaisen listan rekisteriin merkityistä ampujista ja tuomareista. Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa häntä koskevat tiedot oman piirinsä ampuja- ja tuomarilistasta.
Rekisteriin merkitty kelpoisuus voidaan peruuttaa rekisteriin merkityn pyynnöstä. Lisäksi RESUL:n hallitus voi päättää peruutuksesta, kun siihen on olemassa liiton toiminnan ja tarkoitusperien kannalta painava peruste.

SRA:n ampujan korttien myöntäminen

SRA:n ampujakurssista vastaava SRA-kouluttaja toimittaa kurssin läpäisseestä ampujasta täytetyn ilmoituskaavakkeen SRA-ylituomarille tai RESUL:n toimistoon , joka toimittaa tiedot edelleen SRA-rekisteriin merkittäväksi.
Ampuja merkitään rekisteriin, kun ampujailmoitus on toimitettu ylituomarin allekirjoittamana RESUL:lle ja kurssin käynyt henkilö on tilannut ampujakortin ja maksanut SRA rekisteröintimaksun. Kun henkilö on merkitty SRA-rekisteriin, saa hän SRA:n ampujan kortin. Kortti on voimassa RESUL:n määrittelemän ajan korttiin merkitystä myöntämispäivästä lähtien. Aikarajoitusta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, joten nykyiset kortit ovat voimassa toistaiseksi. Tuhoutuneen tai kadonneen kortin tilalle saa rekisterinpitäjältä uuden kortin ampujan pyynnön perusteella. Uusimisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus.
Myönnetty SRA-ampujan kortti on voimassa kunkin ampujan oman yhdistyksen harjoituksissa rajoittamattoman ajan. Mahdollinen määräaikainen voimassaolo koskee kilpailuja ja toimintaa piiritasolla ja siitä ylöspäin.

Tuomari- ja kouluttajakorttien myöntäminen

Rekisteriin tuomariksi ja kouluttajiksi merkityt henkilöt voivat halutessaan tilata tuomari- tai kouluttajakortin. Tuomaripätevyys ja SRA-kouluttajakelpoisuus ovat voimassa RESUL:n määrittelemän ajan. Tällä hetkellä ei ole rajoitusta, jolloin nykyiset kortit ovat voimassa toistaiseksi.

Kysymysten ja palautteen välittäminen toimikunnalle

Toimikunta toivoo piireiltä, yhdistyksiltä ja lajiharrastajilta palautetta ja perusteltuja esityksiä lajin sekä lajisääntöjen kehittämiseksi. Aineistoa voi lähettää RESUL:n toimistoon tai toimikunnan ilmoittamaan sähköpostiin, mistä se lähetetään edelleen käsiteltäväksi toimikunnalle. Kirjalliseen palautteeseen pyritään erikseen pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan vastaamaan suoraan esittäjälle. Palautetta käsitellään toimikunnassa säännöllisesti. Vastauksia kysymyksiin julkaistaan toimikunnan WWW-sivuilla (www.sra-ammunta.fi) ja palautteen perusteella koostettuja artikkeleita pyritään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan maanpuolustusjärjestöjen julkaisuihin. SRA tuomareille ylläpidetään myös Internet keskustelupalstaa, missä SRA-tuomarit voivat kysyä muilta tuomareilta tai toimikunnan jäseniltä neuvoja haastaviin tuomarointitilanteisiin.

Ilmoitukset kilpailutapahtumista ja kilpailujen järjestäminen

SRA-toimikunta yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa organisoi vuosittaiset SM-kilpailut. Muista kilpailutapahtumista, kuten piirien omista kilpailusarjoista toivotaan ilmoitettavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa SRA toimikunnalle. Kilpailutoiminnasta pystytään näin saamaan ilmoitukset ja osallistumiskutsut ajoissa kilpailuista kiinnostuneille ampujille. On suositeltavaa, että ainakin joitakin kilpailutapahtumia järjestetään niin, että niihin saavat mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan osallistua muidenkin piirien ampujat.


RESUL hallitus hyväksynyt käyttöön otettavaksi 24.8.2009